باورها/ارزشها و آرمانهای این شرکت

ترخیص کالا,مشاوره امور گمرکی, اجاره شناور و بوکینگ كانتينر, حمل و نقل داخلی, تخلیه و بارگیری کالا,دپو و انبارداری کالا در بندرعباس, استریپ و بارگیری کانتینر

ترخیص کالا,مشاوره امور گمرکی, اجاره شناور و بوکینگ كانتينر, حمل و نقل داخلی, تخلیه و بارگیری کالا,دپو و انبارداری کالا در بندرعباس, استریپ و بارگیری کانتینر

youtube
instagram
Telegram

مدیریت شرکت باورها/آرمانها/آرزوها و اولویتهای خود را در قالب منشور اخلاقی سازمان بشرح ذیل تدوین نموده و اعتقاد راسخ دارد که تعالى و پيشرفت روز افزون کسب و کار در پایبندى و بکارگیری منشور اخلاقى می باشد و بر این مهم تاكيد نموده و معتقد است علاوه برمسئوليـتهاى فردى در برابر وظايف محوله ، مسئوليتى جمعى دارد تا اصول مندرج دراين منشور را در كليه سطوح ترويج و رعايت نماید.

این شرکت تحقق اصول منشوراخلاقى را براى حال وآينده فعالیتهای خود ضرورى مى داند. بنابراين پاى بندى وعزم خود را براى دستيابى و عمل كردن به اين ميثاق اعلام داشته و بر تعهد خود به اصول ذيل تاكيد مى ورزيم:

* تقويت روحيه وفادارى/درستكارى به عنوان عوامل اصلى اقتدار و اعتبار درسطوح منطقه اى وبين المللى.

* ترويج وتقويت ارزشهاى با تاكيد بر نظم / آراستگى / كارگروهى وهمدلى.

* تحكيم ونهادينه سازى مبانى كيفيت / ايمنى وامنيت.

* ايجاد محيط مناسب وروابط اطمينان بخش به منظور جلب رضايتمندى مشتريان.

* صرفه جويى خردمندانه و ايجاد تعادل بين منابع ومصارف.

* تلاش مجدانه براى دستيابى و پيشبرد آرمانها و ارزشهاى سازمانى و توجه دقیق به کنوانسیونهای و مقررات داخلی/بین المللی جهت ارتقاء استانداردهای این شرکت.

* این شرکت در تعامل با طرف‌های قراردادی خود به صورت شفاف و قانونمند عمل می‌کند.

* شرکت، نیروی انسانی را سرمایه اصلی خود تلقی نموده و به توسعه قابلیت‌ها و مهارت‌های ایشان پایبند است.


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image

عضویت ها