اهداف بلند مدت ما

ترخیص کالا,مشاوره امور گمرکی, اجاره شناور و بوکینگ كانتينر, حمل و نقل داخلی, تخلیه و بارگیری کالا,دپو و انبارداری کالا در بندرعباس, استریپ و بارگیری کانتینر

ترخیص کالا,مشاوره امور گمرکی, اجاره شناور و بوکینگ كانتينر, حمل و نقل داخلی, تخلیه و بارگیری کالا,دپو و انبارداری کالا در بندرعباس, استریپ و بارگیری کانتینر

youtube
instagram
Telegram

این بازرگانی اهداف بلند مدت خود را بشرح ذیل تعریف نموده است:

* حفظ وارتقاء مستمر موقعیت و موفقیت شرکت.

* تلاش در جهت توسع و تنوع خدمات.

* حفظ سهم بازار و تلاش بیشتر جهت کسب بیشتر سهم بازارهای داخلی و بین المللی.

* استفاده از حداکثر ظرفیت و توان شرکت در ارائه خدمات.

* بهبود مستمر فرآیندهای اصلی و ریز فرآیندهای سازمانی شرکت در جهت ارتقاء خدمات.

* تلاش در جهت تبدیل شرکت به شرکتی پویا / پیشرو و یادگیرنده در تمامی زمینه ها مرتبط با فعالیتهای شرکت با تکیه بر اصل مشتری مداری.


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image

عضویت ها